Harjoitteluperiaatteet

Toisissa tiloissa -ryhmän harjoitteluperiaatteet

  • Harjoittelu tapahtuu ryhmässä.
  • Harjoittelu on jatkuvaa, säännöllisesti toistuvaa ja irrotettua esityksen tuottamisesta. Haluttaessa se voidaan kytkeä erilaisiin esityksiin.
  • Harjoitteet muodostavatitsessään aina oman esityksensä. Harjoitteiden yhdessä seuraaminen on osa harjoittelua.
  • Harjoitteiden aiheina ovat muodonmuutokset, vierailut muuntuneissa ja/tai ihmiselle vieraissa olo- ja kokemusmuodoissa, ”toisissa tiloissa”.
  • Harjoitteet perustuvat erilaisiin itse keksittyihin tekniikoihin. Tekniikat voivat ottaa vaikutteita eri traditioista ja metodeista, mutta ne eivätperustu mihinkään ennalta olemassa olevaan oppiin. Toiminnan yhtenä tavoitteena on keksiä uusia ja uudenlaisia harjoitteita.
  • Tekniikoissa otetaan huomioon muun muassa mielikuva, ruumiin asento ja liike, hengitys, ääni sekä suhde toisiin ruumiisiin, tilaan ja aikaan. Kun tekniikka harjoitteen päättyessä puretaan, harjoitteen synnyttämä kokemus purkautuu. Tekniikan purku on osa tekniikkaa. Harjoitteiden tuottamat tilat eivät voi ”jäädä päälle”.
  • Harjoitteita on monia ja monenlaisia. Variaatio ja vertailu eri harjoitteiden välillä synnyttää ymmärrystä kokemusten syntymisen tekniikasta.
  • Harjoitellaan sisä- tai ulkotilassa, mieluiten joustavassa asussa ja ilman kenkiä.
  • Harjoittelua edeltää lyhyt yhteinen lämmittely. Lämmittelytapa vaihtelee tarkoituksenmukaisesti. Lämmittely toimii siirtymänä itse harjoittelutilanteeseen.
  • Harjoitteet toteutetaan seuraten kaikille yhteistä ohjeistusta. Jokainen sovittaa ohjeistetun tekniikan omaa kuntoaan, ruumiinrakennettaan ja mielialaansa vastaavaksi.
  • Harjoitteen kaari koostuu tilaan menosta, tilan ylläpidosta ja vahvistamisesta sekä tilasta poistumisesta. Harjoitteen kesto (keskimäärin 8-12 minuuttia) sovitaan ennen harjoitteen alkua.
  • Harjoite aloitetaan, tehdään ja lopetetaan yhdessä. Harjoite ei pääty ennen kuin on yhdessä todettu ja varmistettu että kaikki ovat palanneet tilasta. (Harjoitteen voi kuitenkin kukin keskeyttää halutessaan ja muita häiritsemättä siirtyä katselemaan.)
  • Harjoitteluun kuuluu keskustelu, jossa vertaillaan harjoitteen synnyttämiä kokemuksia. Keskustelun perusteella harjoituksen ohjeistusta tarkennetaan ja rakennetta kehitetään.
  • Harjoitteen tekoa ei arvoteta eikä arvostella. Ulkoista ohjausta tarjotaan vain pyydettäessä. Kukin pyrkii samaan harjoitteen ”toimimaan” omalla kohdallaan. Harjoite toimii silloin kun se tuottaa paitsi tietoa harjoitteen kohteena olevasta olo- tai kokemusmuodosta myös nautintoa.Harjoitteet ovat niin yksinkertaisia että periaatteessa kuka tahansa voi niitä tehdä. Jos jonkin harjoitteen tekeminen tuottaa vaikeuksia, voi tehdä jonkin toisen harjoitteen.
  • Harjoitteen toistaminen on osa harjoittelua. Toisto syventää ja muuntaa harjoitteen synnyttämää kokemusta. Harjoitteet eivät tule valmiiksi. Toisto synnyttää myös ymmärrystä siitä mitä harjoite merkitsee harjoittelemisena, toimintana ja mahdollisena elämäntapana.
 • Harjoittelu on yhdessä tapahtuvaa muuttumista.