Writings

Esa Kirkkopelto: A Manifesto For Generalized Anthropomorphism

Esa Kirkkopelto: Provisional Absolutes – The Second Manifesto For Generalized Antropomorphism