Rihmasto

RIHMASTO

Kuva Petri Siikanen

RIHMASTO-HANKE TUTUSTUTTAA KOULULAISET RUUMIILLISEEN OPPIMISEEN

Toisissa tiloissa -kollektiivi on käynnistänyt elokuussa 2020 kokemuksellisten ja ruumiillisten Rihmasto -työpajojen sarjan, joka toteutetaan yhteistyössä Helsingin taidemuseon ja Tehtaankadun peruskoulun oppilaiden ja henkilökunnan kanssa vuosina 2020-2022.

Koululaisille järjestettävissä työpajoissa tarkastellaan rihmaston ideaa erilaisten ympäristössä esiintyvien rihmastollisten rakenteiden ja ilmiöiden, kuten sienirihmaston, internetin, kaasuuntumisen tai vaikkapa kielen muodostumisen kautta.

Konkreettisten rihmastollisten ilmiöiden kautta työpajasarja tutustuttaa koululaisia myös epähierarkkisiin ajattelun, oppimisen ja järjestäytymisen malleihin, joissa korostuu moninaisuus, liike ja vapaa yhdistely.

Rihmasto-hanke koostuu työpajojen sarjasta ja hankkeen aikana toteutettavasta videodokumentaatiosta, joka liitetään osaksi HAMin kokoelmaa. Hankkeen aikana Toisissa tiloissa -kollektiivin taiteilijat kehittävät yhdessä Tehtaankadun peruskoulun oppilaiden kanssa uuden harjoitteen, jota oppilaat voivat tehdä yhdessä koulun henkilökunnan kanssa myös varsinaisen hankkeen päättymisen jälkeen.

ALKURIITTI

Rihmasto -hankkeen ensimmäinen työpaja Alkuriitti toteutettiin elokuun lopussa kolmentoista luokan kanssa Eiran rannassa, jonne koulu siirtyi väistötiloihin Tehtaankadun koulurakennuksen peruskorjauksen ajaksi.

Yhdelle luokalle kerrallaan toteutetussa työpajassa lähdettiin liikkeelle aakkosista. Lämmittelynä kukin oppilas ruumiillisti oman nimensä kirjaimet eri ruumiinosiaan apunaan käyttäen. Työpajassa kerrottiin kirjaimien syntyhistoriasta ja harjoiteltiin kävelemistä niin, että luokka pyrki löytämään kaikkia luokan oppilaita yhdistävän kävelyrytmin. Lopuksi kukin luokka muodosti jonossa kävellen, eli kirjoitti kävelemällä 4-5 heille tehtäväksi annettua aakkosten kirjainta. Kolmentoista luokan yhteisvoimin kaikki aakkosten kirjaimet saatiin ruumiillistettua. Kävelemällä kirjoittaminen kuvattiin ylhäältä päin drone-kameralla. Koulun oppilaiden yhdessä muodostamaa kirjaimistoa käytetään hankkeen edetessä eri tavoin, muun muassa hankkeesta tehtävän videoteoksen visuaalisena elementtinä.

SIENIRIHMASTO, VALONSÄTEET JA TORAKAT

Marraskuussa 2020 Toisissa tiloissa toteutti elokuussa käynnistyneen Rihmasto-hankkeen toisen osan, eli ensimmäisen varsinaisen työpajaviikon Tehtaankadun koulun väistötiloissa Eiranrannassa. Rihmastoviikon aiheena oli Toisissa tiloissa ryhmän työskentelyn perusteet. Oppilaat ja opettajat tutustutettiin kollektiivin työtapoihin ja ajatteluun ryhmän klassikkoharjoitteiden kautta. Työpajassa muodostettiin sienirihmasto, lennätettiin spagetti-valonsäteitä, idätettiin kasveja ja oltiin torakoina.    

Tehdaankadun koulun 17 luokkaryhmälle järjestettiin 1,5h tuntia kestävä työpaja, jonka ohjasivat kaksi työryhmän taiteilijaa kerrallaan. Työpajat alkoivat ryhmän ja Rihmasto-hankkeen esittelyllä. Esiin tuotiin näkökulma, että yleensä taideteoksen ajatellaan olevan jokin esine, kuten veistos tai maalaus, mutta tässä projektissa taideteos tehdään yhdessä omien ruumiidemme avulla. Osa harjoitteista esitteli erilaisia rihmastomaisia rakenteita. Oppilailta kysyttiin, että mitä rihmasto voisi olla. Vastaukset olivat inspiroivia:  sienirihmasto, puun juuret, ihmiskeho ja ihmiskunta.

Toisissa tiloissa ryhmän vanhimpiin kuuluvasta  sienirihmasto harjoitteesta toteutettiin koronaturvallinen versio matokuteen avulla. Oppilaa yhdistettiin toisiinsa matonkuteella yhdessä eläväksi ja hengittäväksi sienirihmastoksi, jossa kulkee vetää, ravinteita, mineraaleja ja monenlaista tietoa. Oppilaat syventyvät kuuntelemaan rihmaston välittämiä viestejä ja rihmastosta syntyvää ääntä, hiljaista korinaa.

Työpajassa oppilaat tutustuivat ruumiillisen mielikuvituksen avulla siihen miltä maanjäristys tuntuu ja miten valonsäde liittyy tilassa. Suosikiksi kohonneessa harjoitteessa osa oppilaista oli torakoita ja osa ihmisiä. Harjoitteessa ihmisen toimintaa tarkastellaan torakan näkökulmasta. Kun talonväki on poissa, torakat saavat juhlia vapaasti tilassa ja kun ihmiset palaavat, torakat kiiruhtavat piiloutumaan seinustoille.

KIRJOITUKSIA

Emma Vainio: Rihmasto-hanke johdattaa koululaiset keholliseen oppimiseen ja epähierarkkiseen ajatteluun, Tanssin tiedotuskeskus 1.12.2020.

PROSENTTITAIDE

Helsingin kaupunki noudattaa prosenttiperiaatetta, mikä tarkoittaa, että kaupungin kiinteistöjen uudis- tai korjausrakentamisen kustannuksista noin prosentti varataan uuden julkisen taiteen toteuttamiseen. Viime vuosien vilkas rakentaminen on mahdollistanut taiteen tilaamisen useisiin julkisiin rakennuksiin eri puolilla kaupunkia. HAM Helsingin taidemuseo toimii hankkeissa taideasiantuntijana, ja teokset liitetään osaksi HAMin taidekokoelmaa.

Toisissa tiloissa -kollektiivin Rihmasto -hanke laajentaa prosenttitaidehankkeiden kirjoa. Osallistumiseen perustuvan luonteensa vuoksi teos tullaan liittämään HAM Helsingin taidemuseon kokoelmaan teoskonseptina. Lisäksi kokoelmaan liitetään videodokumentaatio sekä kollektiivin yhdessä oppilaiden kanssa kehittämä uusi harjoite.

RIHMASTO-HANKKEEN TAUSTAA

Rihmasto-hanke ottaa ympäristössämme esiintyvät erilaiset rihmastot lähempään tarkasteluun. Toisissa tiloissa -kollektiivin kehittämien ruumiillisten ja kollektiivisten muodonmuutosharjoitteiden avulla lähestytään erilaisia ympäristössämme esiintyviä rihmastollisia olioita (esim. sienirihmasto) sekä rihmastoa muistuttavia ilmiöitä (esim. eläinten maanalaiset luolat, muurahaisyhdyskunnat, internet, kaasu ja turbulenssi). Rihmasto on myös verkostomaisen ajattelun ja järjestäytymisen malli, joka muodostuu asioiden moninaisuudesta, liikkeestä, suunnista ja vapaasta yhdistelystä, hierarkkisen jäsentymisen sijaan (esim. Gilles Deleuze: Autiomaa, Kirjoituksia vuosilta 1967-1986, Gaudeamus 1992).

OPPILAIDEN KOKEMUKSIA RIHMASTOVIIKOLTA

Työpajojen päätteeksi pidettiin loppukeskustelu, jossa osallistujilla oli tilaisuus jakaa kokemuksiaan työpajasta. Poimintoja oppilaiden kokemuksista:

”Mulle tuli sellanen olo, että oon oikeasti sieni ja maan alla.”

”Mun mielestä myös maanjäristys tuntui aidolta.”

”Oli kiva kokemus että osaan tehdä jotain outoja ääniä.”

“Tuntui että olin oikeasti auringonsäde”

”Vaikeaa oli ettei saanut puhua.”

“Rihmasto oli kiva kun siinä sai niinku levätä.”

“Opin, että sienillä on semmonen siellä maan alla.”

”Sienijuttu oli kiva, ehdin ajattelemaan siinä esimerkiksi elämän tarkoitusta.”

”Hyvin omituista.”

“Jäi torakkainen olo, rapiseva olo.”

“Opin mitä torakat tekevät yöllä”

”Mä tykkään siitä että leikitään mutta on samalla oppia. Tää oli hyvä harjoitus siihen.”

“On joskus vaan hyväksi rauhoittua ja rentoutua.”

OPPILAIDEN KOKEMUKSIA RIHMASTOVIIKOLTA

Pandemia ei ole meitä lannistanut. Toisissa tiloissa -ryhmän, Tehtaankadun koulun ja HAMin yhteistyöhanke Rihmasto sai jatkoa huhtikuussa 2021.

Vappuviikolla toteutettiin Rihmasto-hankkeen kolmas osa eli toinen Rihmastoviikko Eiranrannan kauniissa merimaisemissa. Työpajaviikon aikana koulun oppilaat ja opettajat syventyivät erilaisiin rihmastomaisiin rakenteisiin. Luokat katsoivat itsenäisesti Toisissa tiloissa -työryhmän tekemän rihmastojen maailmaan johdattelevan esitelmän, osallistuivat puolitoista tuntia kestävään työpajaan luokka kerrallaan, sekä viikon päätteeksi perjantaina koko koulua yhdistävään Rihmasto-harjoitteeseen, joka toteutettiin kaikille luokille samanaikaisesti keskusradion välityksellä.

Rihmastoesitelmässä oppilaille kerrottiin lisää rihmastosta ja esiteltiin erilaisia rihmastomaisia rakenteita ja ilmiöitä kuten kasvien juuria, eläinten parveilua, ihmisen verisuonistoa ja hermosta, geologisia muodostumia ja internetin muodostamaa maailmanlaajuista verkostoa.

Alkuviikosta sää oli viileä, mutta loppuviikosta aurinko helli meitä. Ulkona järjestetyissä työpajassa syvennyttiin esitelmässä esitettyihin teemoihin harjoitteiden kautta, kuten hämähäkinseitin kutomiseen, kalojen parveiluun, ihmisen sisäiseen rihmastoon faskiaan ja maailman suurimpiin rihmatomaisiin rakenteisiin, galaksijoukkoihin. Luokkien kanssa oli mukava jatkaa työskentelyä, kun hankkeen teemat ja Toisissa tiloissa -ryhmä olivat jo tuttuja oppilaille.

Työpajassa tutustuttiin myös kompleksisen systeemin käsitteeseen kahden leikkisän ja peliä muistuttavan harjoitteen avulla, joissa oppilaat olivat osa koko ajan muotoaan muuttavaa kokonaisuutta, jossa jokainen osa vaikuttaa toisiinsa arvaamattomalla tavalla. Boquila trifoliolata -köynnöskasvin avulla tutustuttiin ihmisillekin ominaiseen tapaan jäljitellä ja kopioida toisia.

Perjantaina Rihmastoviikko päätettiin yhteisessä, koko koululle samanaikaisesti järjestetyssä työpajassa. Kaksi Toisissa tiloissa -ryhmän jäsentä ohjasivat Tehtaankadun koulun oppilaille ja henkilökunnalla rihmastojen maailmaan vievän tutkimusmatkan. Ohjeistus kuultiin keskusradion kautta ja oppilaat pysyivät matkan aikana omissa luokissaan.

Mielikuvaharjoitteen aikana koko koulu loi yhdessä mielikuvistustaan käyttäen, omasta ruumiistaan kasvavan ja toisiinsa yhdistyvät rihmaston, joka ulottui koulun jokaiseen kolkkaan. Rihmastoa pitkin oli mahdollista lähettää ja vastaanottaa viestejä kouluyhteisön jäseniltä.

“Voit välittää ja vastaanottaa rihmaston kautta viestejä koulukavereillesi ympäri koulua. Olemme kaikki osa samaa rihmastoa, jossa jokainen osa on yhteydessä toisiinsa. Jokainen rihmaston osa vaikuttaa sen muihin osiin.”

Mielikuvamatkan jälkeen, työpajan lopuksi kaikki koulun oppilaat piirsivät oman rihmaston pätkän osaksi yhteistä rihmastoa, joka muodostetaan hankkeen kuluessa.

HAM Logo Blue RGB
tehtaankatu

Rihmasto-hanke on Helsingin kaupungin prosenttitaiteen hanke ja toteutetaan yhteistyössä HAM Helsingin taidemuseon ja Tehtaankadun ala-asteen koulun kanssa.

TYÖRYHMÄ

Hankkeen työryhmä: Johanna Etelävirta, Timo Jokitalo, Eeva Kemppi, Kaisa-Liisa Logrén, Minja Mertanen, Heli Mäkinen, Anu Nirkko, Sanni Priha, Jaakko Ruuska. Alkuriitti-osion työryhmä: Johanna Etelävirta, Eeva Kemppi, Kaisa-Liisa Logrén, Minja Mertanen, Heli Mäkinen, Sanni Priha. Dokumentaatiotyöryhmä: kuvaaja Jaakko Ruuska, still-kuvaaja Sanni Priha, dronekuvaaja Petri Siikanen ja äänittäjä/äänisuunnittelija Jarkko Kela.

TULEVAT TAPAHTUMAT

Rihmasto-hankkeen työpajojen sarja jatkuu vuoteen 2022 saakka. Seuraavat työpajat järjestetään syksyn 2021 aikana.

Kuva Sanni PrihaKuva Sanni PrihaKuva Sanni PrihaKuva Petri SiikanenKuva Sanni PrihaRihmasto -hankkeen toisessa työpajassa Tehtaankadun koulun ala-asteen 2 B -luokan oppilaat muodostivat Sienirihmaston käyttämällä omaa ruumista, mielikuvitusta ja matonkuteita.Kuva Sanni PrihaRihmasto -hankkeen toisessa työpajassa Tehtaankadun koulun ala-asteen 4 B – luokan oppilaat tarkastelivat ihmisen toimintaa torakan näkökulmasta.Kuva Sanni PrihaRihmasto -hankkeen toisessa työpajassa Tehtaankadun koulun ala-asteen 4 B – luokan oppilaat tarkastelivat ihmisen toimintaa torakan näkökulmasta.Kuva Sanni PrihaRihmasto -hankkeen toisessa työpajassa Tehtaankadun koulun ala-asteen 4 B -luokan oppilaat tekivät Kasvin idätys -harjoitteen.Kuva Jaakko RuuskaRihmasto -hankkeen kolmannessa työpajassa Tehtaankadun koulun ala-asteen 4 B luokan oppilaat muodostivat mielikuvituksen ja ruumiin avulla kolmiulotteisen hämähäkinseitin.Kuva Jaakko RuuskaRihmasto -hankkeen kolmannessa työpajassa Tehtaankadun koulun ala-asteen 4 B luokan oppilaat liikkuivat mielikuvituksen ja ruumiin avulla muodostamallaan hämähäkin seitillä.Kuva Jaakko RuuskaRihmasto -hankkeen kolmannessa työpajassa Tehtaankadun koulun ala-asteen 2 B luokan oppilaat kokeilivat erilaisia kopioitumisen tapoja.Kuva Sanni PrihaRihmasto -hankkeen kolmannen työpajaviikon päätteksi kaikki koulun oppilaat ja henkilökunta synnyttivät mielikuvitusta apuna käyttäen koko koulua yhdistävän rihmaston.
Previous
Next